Tietosuojaseloste

Tämä on Goodmanin Hammaslääkärit Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.12.2021. Viimeisin muutos 16.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Goodmanin Hammaslääkärit Oy
Kaivokatu 7
13100 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Sätilä
asiakaspalvelu@ritariklinikka.fi

3. Rekisterin nimi

Goodmanin hammaslääkärit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelylle on oltava oikeusperuste.

Pääasiallinen syy henkilötietojen käsittelyyn on laadukkaan hammashoidon suunnittelu, järjestäminen ja seuranta. Kerätyt henkilötiedot ovat tällöin potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) mukaista potilastietoa. Potilastietoa kerääntyy pääasiassa ajanvarauksen yhteydessä ja hoidon aikana.

Muutoin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja seurantaan, asiakaspalveluun, markkinointiin, liiketoiminnan tilastointiin tai muuhun vastaavaan lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Tällöin henkilötiedon keräämiseen pyydetään suostumus tai se perustuu sopimussuhteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asiakasnumero
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli ja mahdollinen huoltaja/edunvalvoja
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tunnistautumis-, laskutus- ja maksutiedot
 • mahdollisesti nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja tiedot asiakkaaksi tulon kanavasta sekä tavasta
 • asiakkaan itse tuottamat tiedot, kuten toiveet ja palaute
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • asiakasta hoitaneiden henkilöiden nimet
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen. Lue lisää evästeiden käytöstä täältä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, suullisesti, kirjallisesti ja sähköpostitse (ml. verkkopalveluiden käytön ja ajanvarauksen yhteydessä syntyneet tiedot)
 • väestörekisteristä tai muista vastaavista rekistereistä tai palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat esimerkiksi tunnistamis-, varmennus- tai osoitepalvelua
 • yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietojen osalta myös muista julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).